Finde Deinen trinkgut-Markt:

Hier könnte Dein trinkgut Markt stehen.

Wähle jetzt Deinen lokalen trinkgut Markt für die besten lokalen Angebote und die größte Auswahl.

Privacyverklaring
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en zien graag dat u een prettig gevoel houdt bij uw bezoek aan onze website. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en geheel volgens deze Privacyverklaring en volgens de wettelijke voorschriften voor de gegevensbescherming. In het onderstaande willen wij u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website.

1. Verantwoordelijke en toezichthouder voor gegevensbescherming

Trinkgut Getränkeeinzelhandel GmbH
Edekaplatz 1
47445 Moers

Telefoon: 02841 – 20 9 0
Telefax: 02841 – 20 9 2435

E-mail: kundenservice@trinkgut.de

te dezer vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders:
Dirk Neuhaus, Michael Peters, Marco Schäfer en Peter Wagener

- Toezichthouder voor gegevensbescherming -
Edekaplatz 1
47445 Moers

E-mail: rr-datenschutz@edeka.de

2. Verwerking van persoonsgegevens, doel en rechtsgrondslagen

2.1 Beschikbaar stellen van de website

Wanneer u een website bezoekt die door ons beschikbaar is gesteld, verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens (bijv. datum en tijdstip van uw bezoek, opgeroepen pagina's en opgehaalde bestanden, type en versie van de door u gebruikt browser, type en besturingssysteem van de door u gebruikte eindapparatuur en uw ip-adres) en slaan deze tijdelijk op in een logbestandop de server.

Daarnaast wordt bepaalde informatie in zgn. cookies of in daarmee vergelijkbare lokale geheugens in uw browser tussentijds opgeslagen, voor zover zulks absoluut vereist (technisch noodzakelijk) is, om de door u uitdrukkelijk gewenste telemediadiensten te kunnen leveren.

De verwerking vindt plaats vanwege het technisch beschikbaar stellen van de opgeroepen telemediadiensten en het garanderen van de veiligheid van de technische systeem op basis van een doorslaggevend, rechtmatig belang conform artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG. Onder een rechtmatig belang wordt verstaan de bescherming van de eigendom, het voorkomen en opsporen van strafrechtelijke vergrijpen in verband met het beschikbaar stellen van de website (cybercrime) alsmede het beroepen op en het uitoefenen en verdedigen van juridische aanspraken. Een recht van bezwaar conform artikel 21 van de AVG bestaat in die zin niet.

U bent wettelijk noch contractueel of vanwege het afsluiten van een contract verplicht de gegevens beschikbaar te stellen. De verwerking van de data van het serverlog is om technische redenen echter absoluut noodzakelijk om de opgevraagde telemediadiensten beschikbaar te kunnen stellen en de beveiliging van de informatietechnische systemen te garanderen. Zonder het beschikbaar stellen van uw gegevens is het oproepen van het webformulier en een daarop volgend gebruik daarvan niet mogelijk

Het IP-adres in de gegevens van de serverlog wordt zeven dagen opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij een langere opslag vereist is op grond van een wettelijke verplichting of voor het beroepen op, het uitoefenen of het verdedigen van juridische aanspraken. Andere gegevens van de serverlog blijven ook daarna nog opgeslagen, al zijn deze dan niet langer in verband te brengen met een bepaald persoon. Informatie die in uw browser is opgeslagen (bijv. cookies) wordt telkens na beëindiging van een bezoek (session) en anders na 30 dagen automatisch gewist, tenzij u deze gegevens zelf al eerder handmatig wist. Opvragen van uw IP-adres.

2.2 Notitiebladen

Wanneer u producten uit ons assortiment toevoegt aan het notitieblad, slaan wij deze informatie op in uw browser (zie 2.1 lokale opslag). Dit is absoluut vereist om de door u uitdrukkelijk gewenste telemediadiensten te kunnen leveren.

Wanneer u het notitieblad per e-mail naar u toe laat sturen, halen wij bovendien uw e-mailadres op en volgen we eerst de procedure van de zogeheten double-opt-in. Dit betekent dat u onmiddellijk na verzending van het formulier een e-mail ontvangt waarin u wordt verzocht om voor het verzenden van het notitieblad uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om er zeker van te zijn dat niemand een notitieblad kan opstellen met gebruikmaking van het e-mailadres van een ander.

De verwerking vindt plaats vanwege het technisch beschikbaar stellen van de opgeroepen telemediadiensten op basis van uw uitdrukkelijke instemming conform artikel 6, lid 1, sub a, van de AVG. U kunt uw instemming te allen tijde per omgaande en voor het vervolg herroepen.

U bent wettelijk noch contractueel of vanwege het afsluiten van een contract verplicht de gegevens beschikbaar te stellen. De verwerking van de gegevens op het notitieblad is evenals die van het opgehaalde e-mailadres om technische redenen echter absoluut noodzakelijk om de opgevraagde telemediadiensten beschikbaar te kunnen stellen. Zonder het beschikbaar stellen van uw gegevens is het gebruik van het notitieblad en een daarop volgende verzending daarvan per e-mail niet mogelijk.

In het lokale geheugen blijven de gegevens opgeslagen tot u ze zelf handmatig wist. U kunt te allen tijde enkele of alle producten van het notitieblad verwijderen of ze wissen uit het lokale geheugen in uw browser. Het notitieblad of uw e-mailadres worden geen van beide in ons systeem opgeslagen.

2.3 Vestiging selecteren

Wanneer u een bepaalde vestiging selecteert als vestiging van uw voorkeur, slaan wij deze informatie op in een cookie in uw browser (zie 2.1.). Dit is absoluut vereist om de door u uitdrukkelijk gewenste telemediadiensten te kunnen leveren.

De verwerking vindt plaats vanwege het technisch beschikbaar stellen van de opgeroepen telemediadienst op basis van een doorslaggevend, rechtmatig belang conform artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG. Onder rechtmatige belangen wordt verstaan het beschikbaar stellen van de functie van het selecteren van een vestiging en aanvullende diensten die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende vestiging, voor zover deze rechtens zelfstandig handelen als verantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.

U bent wettelijk noch contractueel of vanwege het afsluiten van een contract verplicht de gegevens beschikbaar te stellen. De verwerking van de gegevens is om technische redenen echter absoluut noodzakelijk om de opgevraagde telemediadiensten beschikbaar te kunnen stellen. Zonder het beschikbaar stellen van uw gegevens is het gebruik van de functie van het selecteren van een vestiging niet mogelijk.

De opslag van gegevens in de cookie in uw browser gebeurt voor de duur van één jaar vanaf het moment dat een vestiging geselecteerd is, dan wel uiterlijk tot u de gegevens in uw browser zelf handmatig wist.

2.4 Contact opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of met een contactformulier, worden er persoonsgebonden gegevens verzameld. Welke gegevens er precies verzameld worden wanneer van het contactformulier gebruik wordt gemaakt, hangt af van het desbetreffende type contactformulier.

Verwerking daarvan gebeurt met het oog op het beantwoorden van uw vraag, dan wel om met u contact te kunnen opnemen voor het beantwoorden van uw vraag. De rechtsgrondslag wordt bepaald door de reden voor het opnemen van het contract. Daarbij kan het gaan om de uitvoering van het direct met u gesloten contract conform artikel 6, lid 1, sub b, van de AVG, het voldoen aan wettelijke verplichtingen conform artikel 6, lid 1, sub c, van de AVG, dan wel vanwege het behartigen van doorslaggevende rechtmatige belangen conform artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG. Onder ons rechtmatig belang wordt verstaan de uitvoering van het contract, voor zover wij het contract hebben gesloten met een derde of wij ons voor u inspannen, alsmede het beroepen op en het uitoefenen en verdedigen van juridische aanspraken. Verwerking kan daarnaast gebeuren in bepaalde gevallen waar wij apart over zullen informeren, mede op basis van uw instemming conform artikel 6, lid 1, sub a, van de AVG, dan wel artikel 9, lid 2, sub a, van de AVG. Wanneer u contact opneemt vanwege een vacature of in het kader van een spontane acquisitie, zal de verwerking geschieden op basis van § 26, lid 1,van de AVG.

U bent wettelijk noch contractueel of vanwege het afsluiten van een contract verplicht de gegevens beschikbaar te stellen. Beantwoording van uw vraag kan afhankelijk van de aard daarvan slechts in beperkte mate of zelfs in het geheel niet mogelijk zijn, zolang u geen gegevens beschikbaar stelt.

De gegevens die beschikbaar zijn gekomen in het kader van het opnemen van contact, worden principieel slechts zolang opgeslagen als nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden. Bovendien worden persoonsgebonden gegevens niet gewist zolang sprake is van een wettelijke of contractuele verplichting tot het bewaren daarvan (bijvoorbeeld 10 jaar volgens het fiscaal of het handelsrecht), dan wel verwerking ervan vereist is vanwege het beroepen op, het uitoefenen of het verdedigen van juridische aanspraken. In de regel is zulks het geval voor de duur van de volgens regels verlopende verjaring (drie tot maximaal dertig jaar).

2.5 Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid u aan te melden voor onze Nieuwsbrief. Wij zullen u dan per e-mail regelmatig informeren over onze diensten, producten, acties en aanbiedingen. Door u op onze Nieuwsbrief te abonneren, verklaart u zich akkoord met de ontvangst van deze informatie.

Voor de aanmelding maken wij gebruik van de procedure van de zogeheten double-opt-in. Dit betekent dat u na uw aanmelding eerst een e-mail ontvangt waarin u wordt verzocht uw aanmelding te bevestigen. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat zich niemand kan aanmelden met het e-mailadres van een ander.

Uw e-mailadres, het IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op, zodat we kunnen aantonen dat u zich hiertoe akkoord heeft verklaard.

De verwerking vindt plaats vanwege het beschikbaar stellen van onze Nieuwsbrief op basis van uw uitdrukkelijke instemming conform artikel 6, lid 1, sub a, van de AVG. U kunt uw instemming te allen tijde per omgaande en voor het vervolg herroepen.

De registratie gebeurt ten behoeve van het bewijs van naleving van de toelaatbaarheid van de verwerking conform artikel 5, lid 1, sub a, van de AVG, op basis van een wettelijke verplichting conform artikel 6, lid 1, sub c, van de AVG, subsidiair artikel 5, lid 2, van de AVG.

U bent wettelijk noch contractueel of vanwege het afsluiten van een contract verplicht de gegevens beschikbaar te stellen. De verwerking van het opgehaalde e-mailadres is om technische redenen echter absoluut noodzakelijk om de Nieuwsbrief te kunnen verzenden. Zonder het beschikbaar stellen van uw gegevens is een aanmelding voor de Nieuwsbrief en een daarop volgende verzending daarvan per e-mail niet mogelijk.

Uw gegevens blijven opgeslagen tot het moment dat u uw instemming intrekt. De registratie van uw aanmelding wordt voor de duur van de verjaringstermijn (drie jaar) opgeslagen. Een en ander gebeurt vanwege het behartigen van doorslaggevende rechtmatige belangen conform artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG. Onder ons rechtmatig belang wordt verstaan het bewijs van instemming met het oog op een beroep op en het uitoefenen en verdedigen van juridische aanspraken. Een recht van bezwaar conform artikel 21 van de AVG bestaat in die zin niet

2.6 Analysetool Matomo

Om onze website naar ons inzicht vorm te kunnen geven maken wij gebruik van „Matomo“ (voorheen PIWIK), een tool voor het analyseren van websites dat maximale privacy biedt. Matomo maakt anonieme gebruikersprofielen aan (hashwaarde van het besturingssysteem, de browser, de browser-plugins, het geanonimiseerde IP-adres en de taal van de browser), die lokaal op onze servers worden opgeslagen.

De verwerking vindt plaats met het oog op een optimaal gebruik van onze website en het verbeteren van ons aanbod, op basis van uw uitdrukkelijke instemming conform artikel 6, lid 1, sub a, van de AVG. U geeft uw instemming door bij het selecteren van de cookie-instellingen te kiezen voor „Statistische evaluaties“. Daarbij registreren wij uw instemming met een technisch noodzakelijke cookie (zie 2.1). De registratie gebeurt ten behoeve van het bewijs van naleving van de toelaatbaarheid van de verwerking conform artikel 5, lid 1, sub a, van de AVG, op basis van een wettelijke verplichting conform artikel 6, lid 1, sub c, van de AVG, subsidiair artikel 5, lid 2, van de AVG.

U kunt uw instemming te allen tijde per omgaande en voor het vervolg herroepen door bij de cookie-instellingen de keuze „Statistische evaluaties“ uit te vinken of door cookies in uw browser handmatig te wissen.

U bent wettelijk noch contractueel of vanwege het afsluiten van een contract verplicht de gegevens beschikbaar te stellen. Zonder het beschikbaar stellen van uw gegevens is een geanonimiseerde verwerking niet mogelijk.

De opslag van gegevens in de cookie in uw browser gebeurt voor de duur van één jaar vanaf het moment dat u uw instemming heeft gegeven, dan wel uiterlijk tot u de gegevens in uw browser zelf handmatig wist.

2.7 Google Maps

Om het selecteren van een van onze vestigingen gemakkelijk te maken, bieden wij de mogelijkheid aan om de online-kaartendienst „Google Maps“ van Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“) te activeren. Met het activeren van de kaartendienst op onze website wordt er informatie zoals uw IP-adres doorgegeven aan servers van GoogleMaps. Daaronder valt ook het verzenden van deze gegevens naar servers en dienstverleners in de VS.

Wanneer u een gebruikersaccount heeft bij Google en u ingelogd bent, worden de gegevens bovendien direct aan uw account toegewezen. Wanneer u aangemeld bent bij Google en u niet wilt dat Google de over u verzamelde gegevens koppelt aan uw account, kunt u dit voorkomen door voor een bezoek aan onze website eerst uit te loggen en uw cookies te wissen.

Ook als u niet aangesloten c.q. ingelogd bent, zal Google de gegevens als gebruikersprofiel opslaan en deze evalueren. De servicevoorwaarden van Google vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html. De aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming bij gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google („Google Privacy Policy“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

De verwerking vindt plaats vanwege het verbeteren onze website op basis van uw uitdrukkelijke instemming conform artikel 6, lid 1, sub a, van de AVG. Daaronder valt ook het verzenden van uw gegevens naar servers in de VS. U geeft uw instemming door bij het selecteren van een vestiging te kiezen voor „Content van Google Maps altijd toestaan“. Daarbij registreren wij uw instemming met een technisch noodzakelijke cookie (zie 2.1). De registratie gebeurt ten behoeve van het bewijs van naleving van de toelaatbaarheid van de verwerking conform artikel 5, lid 1, sub a, van de AVG, op basis van een wettelijke verplichting conform artikel 6, lid 1, sub c, van de AVG, subsidiair artikel 5, lid 2, van de AVG.


U kunt uw instemming te allen tijde per omgaande en voor het vervolg herroepen door cookies in uw browser handmatig te wissen. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens door Google gelieve u direct contact op te nemen met Google zelf.

U bent wettelijk noch contractueel of vanwege het afsluiten van een contract verplicht de gegevens beschikbaar te stellen. Zonder het beschikbaar stellen van uw gegevens is weergave van de geïntegreerde kaart echter niet mogelijk.

De opslag van gegevens in de cookie in uw browser gebeurt voor de duur van de session, dan wel uiterlijk tot u de gegevens in uw browser zelf handmatig wist.

2.8 trinkgut op Facebook en Instagram

Naast onze website beheren we een pagina op Facebook ("fanpagina") en een pagina op Instagram, die beide worden verzorgd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Meta").

Wanneer u onze pagina op Facebook of Instagram bezoekt, verwerken we de volgende gegevens:

  • Uw gebruikersnaam,
  • Reacties die u plaatst op onze pagina,
  • Berichten die u naar ons stuurt via Facebook of Instagram,
  • Page Insights (paginabezoeken, postgrootte, land/stad waar onze bezoeker vandaan komt, geslachtsspecifieke statistieken).

Meer informatie over Page Insights vindt u hier

Voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met Page Insights op Facebook en Instagram worden doel en middel van de verwerking samen met Meta vastgelegd, zodat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn conform onze overeenkomst (page controller Addendum) („Overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid”).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Meta kan hier worden opgeroepen.

Contact opnemen met de Toezichthouder voor gegevensbescherming is mogelijk via dit formulier: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

De verwerking gebeurt met het oog op het beschikbaar stellen van deze pagina's voor marketingdoeleinden, op basis van onze doorslaggevende rechtmatige belangen conform artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG. Onze rechtmatige belangen zijn de ondersteuning van het platform dat Meta haar gebruikers biedt, alsmede het voorstellen van onze zakelijke activiteiten en het ontplooien van activiteiten op het gebied van marketing.

De verwerking van de gegevens van de Fanpage is afhankelijk van de activiteit van de desbetreffende persoon en of deze is aangemeld als gebruiker van Meta, zodat ons rechtmatig belang in het verwerken meer van gewicht is dan het belang, de rechten en vrijheden van de betrokkenen, ook indien in een individueel geval bezwaar wordt gemaakt conform artikel 21, lid 1, van de AVG.

U bent wettelijk noch contractueel of vanwege het afsluiten van een contract verplicht de gegevens beschikbaar te stellen. Zonder het beschikbaar stellen van uw gegevens is het gebruik van de platforms voor socialmedia van Meta echter niet of slechts in beperkte mate mogelijk.

Hoe lang de persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen die op de pagina's bij Facebook en Instagram zijn verzameld en verwerkt, is uitsluitend aan Meta om te bepalen. Dat wij samen met Meta de doeleinden waarvoor en de manieren waarop de persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen op het systeem van Meta zouden bepalen, is niet de werkelijkheid. Meer informatie over Meta als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens vindt u hier.

3. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens, gegevensontvangers

Intern krijgen uitsluitend die personen toegang tot uw gegevens, voor zover dit noodzakelijk is vanwege de uitvoering van hun taak ten behoeve van genoemde doeleinden en een en ander rechtens toelaatbaar is.

Voor het beschikbaar stellen van onze website maken wij bij wijze van verwerker zoals bedoeld in art. 28 van de AVG gebruik van de diensten van Hetzner Online GmbH, dat onze webserver hostet.

Daarnaast ontvangen de bij de doeleinden genoemde dienstverlenende bedrijven in het kader van de door elk van hen geleverde dan wel door u gebruikte dienst uw gegevens, voor zover dit vereist en toelaatbaar is.

De gegevens in kwestie kunnen in individuele gevallen eveneens in ontvangst worden genomen door adviseurs, inspecteurs, gerechtelijke en andere instanties, alsook door onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

4. Rechten van betrokkenen

4.1 Informering


U hebt te allen tijde het recht op een bevestiging dat persoonsgegevens die u betreffen inderdaad door ons verwerkt worden. Is dit het geval, dan hebt u het recht hierover geïnformeerd te worden, met inbegrip van een afschrift van uw persoonsgebonden gegevens (art. 15 van de AVG).

4.2 Recht op correctie

U heeft het recht van de verantwoordelijke te verlangen dat onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot uzelf onverwijld worden gecorrigeerd en daar waar deze persoonsgebonden gegevens onvolledig mochten zijn, dat deze worden aangevuld (Art. 16 van de AVG).

4.3 Recht op wissen

U hebt het recht uw persoonsgebonden gegevens te laten wissen (art 17 van de AVG). Dit recht geldt ingevolge art 17, lid 3, van de AVG niet waar de verwerking voor de aldaar genoemde doeleinden verder nog vereist is.

4.4 Beperken van de verwerking

U heeft het recht te eisen dat uw persoonsgebonden gegevens in beperkte mate worden verwerkt (art 18 van de AVG).

4.5 Overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgebonden gegevens die u op basis van uw instemming conform art 6, lid 1, sub a, van de AVG, en conform art 9, lid 2, sub a, van de AVG dan wel met het oog op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst beschikbaar heeft gesteld, te ontvangen in een wel geordend, gangbaar en voor machines leesbaar formaat (art 20 van de AVG). Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgebonden gegevens door een verantwoordelijke functionaris direct te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke instantie, voor zover zulks technisch uitvoerbaar is.

4.6 Indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een daartoe bevoegde toezichthoudende instantie. U kunt ook een beroep op dit recht doen ten overstaan van de toezichthoudende instantie van uw woonplaats, de plaats waar u uw beroep uitoefent of de plaats waar de vermeende inbreuk op uw recht heeft plaatsgevonden (art.77 van de AVG).

4.7 Geautomatiseerde besluitvorming inclusief Profiling

Er wordt niet gewerkt met geautomatiseerde besluitvormingprocessen met inbegrip Profiling conform art. 22, lid 1 en 4 van de AVG.


Laatstelijk gewijzigd: 18.09.2023